Edunvalvonta

Tavoitteemme on, että Sähköliitto on vahva vaikuttaja työelämän asioissa

Jäsenistön etujen ajaminen on Sähköliiton tärkein tehtävä, siksi edunvalvontaa on kehitettävä tehokkaammaksi. Sähköliiton jäsenistölle neuvottelemat työehtosopimuksien pitäisi olla sisällöltään ja laadultaan lähempänä toisiaan.
Työehtosopimusten neuvottelutoiminta on oltava myös jatkossa jäsenvetoista. Ostovoima jäsenistölle on ensisijaisesti turvattava palkankorotuksilla ja valtion toimesta tehtävä verojen alentaminen on oltava vasta toissijainen vaihtoehto. Luottamushenkilöiden asemaa ja työsuhdetur­vaa on parannettava tulevilla neuvottelukierroksilla.

Valvontaa työmaille ja sopimusasioihin

Työolojen valvontaa on tehostettava. Työvoiman liikkuvuus, lyhyet työ­suhteet, vuokratyö ja epäterve aliurakointi nostavat vaatimustasoa Sähköliiton toimin­nalle. Sähköliiton on aktiivisesti jalkauduttava työmaille ja tehostettava työolojen valvontaa. Sähköliiton on tehostettava työpaikkojen järjestäytymistä. Tavoitteena on oltava se, että jokaiseen työpaikkaan saataisiin valittua luottamus­mies sekä lakiin perustuva työsuojeluvaltuutettu. Sähköliiton sopimusaloilla työskentelevien työntekijöiden korkealla järjestäytymisasteella pidetään yllä työehtosopimusten yleissitovuutta sekä valvon­taa siten, että sopimuksien määräyksiä yrityksissä ja työpai­koilla noudatetaan.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Sähköisillä aloilla työskentelevien työntekijöiden työpaikkoja on kehitettävä yhteistyössä työnantajien kanssa siten, että ne ovat turvallisia ja innostavia tulevaisuudessa, sekä antavat käytännön työkalut työurien pidentämiseksi. Hyvä ja toimiva työyhteisö lisää sitoutumista sekä edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Vain työssään viihtyvä työntekijä voi mahdollistaa tuotta­vuuden kasvamisen.

Työvoiman vapaa liikkuvuus

Suomalaisia työehtoja ja työlainsäädäntöä on noudatettava kaikkien työntekijöiden kohdalla kansalaisuudesta riippumatta. Ulkomaalaista työvoimaa on virrannut Suomeen sähköisille aloille työskentelemään 2000 luvun alun jälkeen, kun työvoiman vapaa liikkuvuus sallittiin Euroopan Unionin alueella. Vapaa liikkuvuus on tuonut mukanaan myös omat ongelmansa, joista suurimpana yksittäisenä ongelmana on työntekijöiden alipalkkaus. Sähköliiton pitää tehdä systemaattisesti edunvalvontaa sen eteen, että kaikille työntekijöille jotka työskentelevät Sähköliiton neuvottelemien työehtosopimusten piirissä kansalaisuudesta riippumatta maksetaan työehtosopimusten määräyksien mukaisia palkkoja sekä korvauksia. Sähköliiton on torjuttava harmaata taloutta systemaattisesti kaikin käytössä olevin keinoin.

Katso myös:

Arvot
Järjestötoiminta
Ryhmätoiminta
Vaalit ja valinnat