Sähköistenalojen ammattilaiset ry:n säännöt

Säännöt voi lukea alta tai ladata ne pdf:nä tästä linkistä.

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sähköistenalojen ammattilaiset ry ja sen kotipaikka Tampere

Yhdistyksen nimi on Sähköistenalojen ammattilaiset ry ja sitä nimitetään näissä säännöissä yhdistykseksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistys kokoaa sähköisillä aloilla:
  • energia-alalla-
  • tieto- ja verkostoteknologia-alalla
  • informaatiotekniikka-alalla
  • talotekniikka-alalla
  • teollisuuden ja palvelualojen sähköisen ja teknisen huollon, tuotannon sekä kunnossapidon alalla ja näihin liittyvissä ammateissa
  • työsuhteessa Sähköalojen ammattiliitto ry:ssä
työskentelevät palkansaajat parantamaan heidän työsuhteidensa ehtoja, laajentamaan heidän ammatillisia,oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan, sekä toimimaan heidän yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi. Toiminnan perusperiaatteena on etujen ajaminen ilman puoluepoliittisiasidonnaisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) seuraa työlainsäädännön sekä muiden työsuhteeseen liittyvien säädösten ja sopimusten noudattamista

b) tekee esityksiä sekä on neuvottelemassa jäseniään koskevista työehto- sekä työsuojelu-, koulutus-,työpaikkademokratia-, rationalisointi- ym. sopimuksista

c) järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja viihdetilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattuaharrastustoimintaa

d) harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi

e) on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja periaatteita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa

f) voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita

g) toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia sekä harjoittaa ravintolaliikettä ja kioskikauppaa, yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun 2 (6)Sähköistenalojen ammattilaiset säännöttaloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiasiallisesti taloudelliseksi

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainituilla aloilla työskentelevä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, eikä kuulu yhdistyksen tavoitteita tai periaatteita vastustaviin järjestöihin.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus jäsenhakemuksen perusteella. Jos hallitus hylkää jäsenhakemuksen, hakija voi vaatia asiassa yhdistyksen kokouksen lausunnon. Yhdistyksen kokouksen lausunnon perusteella asia käsitellään uudelleen yhdistyksen hallituksessa. Jos hakemus hyväksytään, jäsenyys alkaa siitä lukien kun yhdistyksen hallitus on sen hyväksynyt.

Pysyvästi eläkkeelle siirtyneellä jäsenellä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, eikä ole henkilö-kohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, eikä kuulu yhdistyksen tavoitteita tai periaatteita vastustaviin järjestöihin on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sääntöjen 2 §:n tarkoittamilla aloilla ammattiinopiskelevat. Kannatusjäsenellä joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, eikä kuulu yhdistyksentavoitteita tai periaatteita vastustaviin järjestöihin on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta. Siirryttyään työskentelemään 2§:ssä mainitulle alalle kannatusjäsen saa yhdistyksen hallituksen päätöksellä täydet jäsenoikeudet samoin edellytyksin kuin uusi jäsen. Yhdistyksen kannatusjäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 § JÄSENMAKSUT

Varsinainen jäsenmaksu
Yhdistyksen työssä käyvä tai työmarkkinoiden käytössä oleva jäsen on velvollinen suorittamaan euromääräistä jäsenmaksua.Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous vahvistaa vuosittain varsinaisessa kokouksessaan jäsenmaksun suuruuden seuraavalle vuodelle.

Ylimääräinen jäsenmaksu
Yhdistyksen hallitus voi ennalta arvaamattoman tilanteen niin vaatiessa määrätä yhdistyksen jäsenten maksettavaksi ylimääräisen jäsenmaksun, joka ei saa nousta varsinaista jäsenmaksua suuremmaksi.

Vapautus jäsenmaksuista
Jäsenmaksua ei peritä pysyvästi eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltä, eikä myöskään kannatusjäseneltä.

Jäsenmaksujen valvonta
Yhdistyksen hallituksen on valvottava jäsenmaksujen suorituksia yhdistykselle.

5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksenkokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.Erottuaan yhdistyksestä jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa, samalla hän vapautuu jäsenyyteensäliittyvistä velvollisuuksista, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa jäsenyytensä ajalta. Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen yli kahdentoista (12) kuukauden ajalta, yhdistyksen hallitus voi katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen toimivaltansa nojalla antamia ohjeita, taikka toimii muutoin vastoin yhdistyksen omaksumia periaatteita, tai eheyttä vahingoittavasti

b) jos hän on kavaltanut yhdistyksen hänen hoitoonsa uskomia varoja

c) jos hän on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai muutoin harhaanjohtavia tietoja.

Jäsentä, joka on erotettu yhdistyksestä muusta syystä, kuin jäsenmaksun maksamisen laiminlyönninjohdosta, ei ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä voida ottaa uudelleen jäseneksi. Jos erotettu jäsen on huomaamatta päässyt uudelleen jäseneksi, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet. Esitys jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Esitykseen on liitettävä todisteet ja mainittava tarkalleen ne syyt, joihin erottamisvaatimus perustuu. Yhdistyksenhallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja saatettava asia lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus kirjallisesti tai kokouksessa suullisesti antaa selitys asiasta.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lokakuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.Muita kokouksia yhdistys pitää tarvittaessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle vuosikokouksen päättämällätavalla joko lehti-ilmoituksella, kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjeellä, tai sähköpostitse, yhdistykseninternet-sivuilla. Vuosikokouksesta tulee ilmoittaa vähintään neljätoista (14) päivää ennen jamuista kokouksista vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esityksiä yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi voi tehdä jokainen jäsen yhdistyksen hallitukselle tai kokouksessa. Hallituksen on valmisteltava esitys oman lausuntonsa ohella seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä käsitellä ja päättää heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Jos joku kokouksessa olevista yhdistyksen jäsenistä vaatii, toimitetaan lippuäänestys. Äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan arvalla.

Vaalit toimitetaan äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä yksi (1) ääni. Ellei säännöissä ole toisin määrätty, toimitetaan äänestykset käsien nostolla ja vaadittaessa suljetuilla lipuilla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat kokouksen päättämässä järjestyksessä:

a) päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä

b) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja

c) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

d) valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle;e) päätetään tarpeellisten toimikuntien perustamisesta ja valitaan niiden jäsenet

f) hyväksytään seuraavan kalenterivuoden talousarvio

g) hyväksytään edunvalvonta- ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle

h) päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista

i) päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 6 §:n toisen kohdan mukaisesti; sekäj) esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

k) luetaan tilintarkastajien lausunto

l) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta; sekäm) päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään kaksi, mutta enintään 10 muuta varsinaista jäsentä, sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet on valittava yhdistyksen jäsenistä.

Puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Mikäli puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja eroaa tai erotetaankesken toimikautta, yhdistyksen on kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaanuusi toimihenkilö eronneen tai erotetun tilalle.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö muista jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai jompikumpi heistä yhdessävarapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Hän valvoo sääntöjen, yhdistyksenpäätösten ja ohjeiden noudattamista sekä sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon sekä huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi ja valvoo, että jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa, sekä tekee muut hallituksen hänen tehtäväkseen määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät.

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavasti ja yhdistykselle edullisesti. Hallituksen jäsenet vastaavat vahingosta, jonka heidän huolimattomuutensa tai lain taikka yhdistyksen sääntöjen vastainen toimintansa on yhdistykselle aiheuttanut. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdyn päätöksen johdosta, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu päätöksen täytäntöönpanoon.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenentäydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus.

8 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen hyväksymät päättyneen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätös sekä muut tarpeelliset asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit, omaisuus ja hallinto sekä laatia tilintarkastuskertomus, joka sisältää kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilintarkastajien tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuina ja lausunnolla varustettuna viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Tilintarkastajilla on oikeus muinakin aikoina siitä ennakolta ilmoittamatta tarkastaa yhdistyksen tilit.

9 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Kun jäsen huomaa kärsineensä vääryyttä yhdistyksen hallituksen taholta, hänellä on oikeus tehdä tästä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen hallituksen ja jäsenen väliset erimielisyydet ratkaisee yhdistyksen kokous. Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan hallituksen antamia ohjeita ja sääntötulkintoja.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Purkamisesitys on käsiteltävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Jos yhdistys on edellisessä kohdassa mainituin tavoin päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan pesänselvityksen jälkeen jäljellä oleva omaisuus yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

11 § JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.